MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ - DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda je Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. (dále jen SPČO), zastoupená ředitelem Ondřejem Kolářem a předsedou správní rady Rudolfem Hochmanem.
 2. Přímý provoz muzea během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby – členové Klubu Bouda. Jim jsou podřízeni pracovníci, kteří obsluhují pokladnu a provázejí. SPČO a pověřené osoby dohlížejí na dodržování všech předpisů platných na tvrzi Bouda.
 3. Všichni přítomní ve tvrzi Bouda v rámci muzea (návštěvníci, pracovníci zajišťující chod muzea, jiné osoby) jsou povinni řídit se pokyny SPČO a pověřených osob a tímto provozním řádem.

Hlava II.

Provozní doba muzea

 1. Provozní doba muzea začíná 1. května a končí 31. října. Otevřeno je v květnu až září denně, v říjnu o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Prohlídky podzemí tvrze v květnu, červnu, září a říjnu jsou v 11.00 h, 13.00 h a v 15.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 11.00 do 16.00 h. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 17 hodin, resp. do 18 hodin.
 2. V nutných případech má pověřená osoba, SPČO nebo pokladní právo začátek prohlídky operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do tvrze na viditelném místě.

Hlava III.

Druhy prohlídek

 1. Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem čtyři typy prohlídek. Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka, jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Miniprohlídka, Velký okruh, Nadstandardní prohlídka).
 2. Miniprohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « k poválečným štolám « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 450 metrů podzemím, 26 schodů dolů a 26 vzhůru. Časová náročnost 50–55 minut.
 3. Základní prohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « horní patro S 22 « nahlédnutí do vyrovnávací šachty « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 550 metrů podzemím, 125 schodů vzhůru a 125 dolů. Časová náročnost 90-100 minut.
 4. Velký okruh: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « horní patro S 22 « vyrovnávací šachta « dolní a horní patro S 21 « nouzovým východem srubu ven « exteriéry S 21 « S 23 « S 22 « pracovní šachta č. I. « S 24 « vchodem srubu S 24 dovnitř « horní patro S 24 « do podzemí « ošetřovna « galerií bez odbočení na S 22a. Prohlídka představuje 1 540 metrů podzemím, 1 000 metrů na povrchu tvrze, 251 schodů vzhůru a 366 dolů. Časová náročnost 170-200 minut.
 5. Nadstandardní prohlídka: S 22a « svážnice « strojovna « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « dolní a horní patro S 22 « vyrovnávací šachta « dolní a horní patro S 21 « nouzovým východem srubu ven « exteriéry S 21 « S 23 « S 22 « pracovní šachta č. I. « S 24 « vchodem srubu S 24 dovnitř « horní a dolní patro S 24 « do podzemí « ošetřovna « galerií bez odbočení na S 22a. Prohlídka představuje 1 600 metrů podzemím, 1 100 metrů na povrchu tvrze, 251 schodů vzhůru a 366 dolů. Časová náročnost cca 400 minut.
 6. Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat. Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.
 7. Nejnižší počet návštěvníků pro jednu výpravu není omezen.

Hlava IV.

Ceny vstupného, publikací, upomínkových předmětů a občerstvení

 1. Kompletní ceník vstupného je k dispozici zde.
 2. Ceny publikací, upomínkových předmětů a občerstvení stanovuje SPČO.
 3. Ceník je k dispozici u pokladny. Nabídka individuálních prohlídek tvrze Bouda a ceník zde.

Hlava V.

Povinnosti návštěvníků

 1. Pohyb návštěvníků ve tvrzi je možný pouze za doprovodu pověřené osoby nebo průvodce.
 2. Všichni návštěvníci jsou v celé tvrzi povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:
  1. zákaz kouření a odhazování odpadků či jiného znečišťování tvrze
  2. zákaz dotýkání se a manipulace s elektrickou instalací a jiným zařízením tvrze
  3. zákaz opouštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí tvrze
  4. zákaz sahat na exponáty a manipulace s nimi
  5. zákaz rušení výkladu a dalších výprav hlasitým hovorem a jiným hlukem v podzemí
  6. povinnost dbát zvýšené opatrnosti (svážnice, schodiště, kolejiště, odtokové kanálky atd.)
  7. při výpadku elektrického osvětlení návštěvníci zůstanou stát na místě a řídí se pokyny průvodce
  8. podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek je vstup do tvrze zakázán
 3. Brát s sebou zvířata do tvrze je návštěvníkům zakázáno.
 4. Z bezpečnostních důvodů je návštěvníkům zakázán vstup do těchto prostor: celý objekt S 22a kromě vjezdu, resp. vchodu pro pěší při uzavření vjezdu mimo letní období, obě odvodňovací štoly, filtrovna, původní sál strojovny a skladu PHM, vyrubané štoly, laborační místnost dělostřelectva, sklad ručních granátů, sklad raket, nouzový východ, spodní patro šachty věže v S 22, schodiště a objekt S 23, spodní patro S 24.

Hlava VIII.

Povinnosti pracovníka v pokladně

 1. Pokladní nesmí nikoho vpustit do podzemí tvrze Bouda samostatně bez průvodce. Výjimky udělují pouze ředitel a předseda správní rady SPČO a pověřená osoba, resp. jsou uvedeny v Provozním řádu tvrze.
 2. Maximální přípustný počet všech osob nacházejících se současně ve tvrzi (v podzemí nebo uvnitř objektů) je z požárních a bezpečnostních důvodů 200. Pokladní musí mít přehled o počtu pracovníků i návštěvníků ve tvrzi. Pokud by vstupem další výpravy do podzemí byl překročen povolený počet osob, nesmí být tato výprava vpuštěna a musí počkat před vchodovým objektem.

Hlava X.

Závěrečná ustanovení

 1. Platné znění interních předpisů je k dispozici u pověřené osoby, členů správní nebo dozorčí rady SPČO a výboru KB, tento provozní řád muzea je též k dispozici u pokladny.
 2. Návštěvníci nerespektující ustanovení tohoto provozního řádu budou vykázáni z tvrze bez vrácení vstupného.