TVRZ BOUDA LEŽÍ NA NEJROZSÁHLEJŠÍ NAUČNÉ STEZCE VĚNOVANÉ HISTORII ČS. OPEVNĚNÍ

V roce 2012 proběhla realizace projektu rekonstrukce naučné stezky Betonová hranice (NS-BH). Projekt představuje mimořádný počin – jeho dokončením vznikla nejrozsáhlejší naučná stezka věnovanou historii čs. opevnění z let 1936–1938 v ČR, jazyková a grafická vybavenost informačních tabulí instalovaných na naučné stezce je výrazně nadstandardní.

NS-BH je nejstarší značenou trasou věnovanou historii čs. opevnění na Králicku. Stezka vznikla v roce 1988, u jejího zrodu stáli místní aktivisté a znalci: Dobroslav Mareček († 2011), Emil Trojan († 2012) a Miroslav Kaška. Budování stezky zajistila místní TJ Sport Mladkov, stezka začíná a končí na náměstí v Mladkově. V uplynulých letech byl mobiliář NS-BH prakticky zničen a stezka tak přestala plnit své základní poslání. Navíc došlo k zásadním změnám situace v prostoru, kterým je stezka vedena. Původní NS-BH měla paradoxně odvést návštěvníky od opevnění (zájem tehdejší Vojenské správy), především pak od dělostřelecké tvrze Bouda, která představovala (jako rozsáhlý, opuštěný a nezabezpečený objekt) značné nebezpečí. Dnes je naučná stezka vedena tak, aby došlo k propojení tří ze zdejších pevnostních muzeí společnou trasou a vytvoření přirozených přístupových cest k nim. (Propojuje Vojenské muzeum Lichkov, Muzeum Vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda / kulturní památka ČR).

Cíl projektu rekonstrukce NS-BH představovalo informační zpřístupnění unikátních pozůstatků části pevnostního systému v Králické pevnostní oblasti (KPO), nasměrování pohybu osob v lesních porostech do koridorů, kde jejich zvýšený pohyb nenarušuje hospodářské funkce lesa, ale zároveň les a vybrané zajímavosti zpřístupnit široké veřejnosti. Z těchto důvodů došlo k přeznačení trasy stezky značkaři KČT, aby vedla co nejblíže linii opevnění. Dnes stojí více než polovina info-stojanů (tabulí NS) tak, že popisují něco, co návštěvník vidí v dosahu, a proto se didaktická hodnota naučné stezky výrazně zvýšila. NS-BH je tak vhodným doplňkem výuky dějepisu nejen na základních a středních školách. Trasa stezky prochází také místy s jinou přidanou hodnotou, nesouvisejícími přímo s opevněním. Jde o místa dalekých výhledů do krajiny, případně i místa výskytu zajímavé flóry a fauny. Tím se podařilo zohlednit zájem LČR a Lesní správa Lanškroun pak na trase stezky rozmístila odpočívadla z typizovaného mobiliáře.

NS-BH je vedena po stávajících turistických značených trasách červené, zelené a žluté a je vyznačena na turistických směrovkách symbolem naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem). Stezka má délku 15 km a je vybavena 23 informačními tabulemi s informacemi v pěti jazykových mutacích (česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky). Směřuje k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda a Muzeu Vysoký kámen a v její blízkosti se nachází také Vojenské muzeum Lichkov, které je s trasou stezky propojeno. Na stezce lze zhlédnout řadu objektů lehkého i těžkého opevnění a mnohé pozůstatky dělostřeleckých a ženijních zkoušek pevnostních objektů. Některé z nich jsou unikátní v rámci moderních evropských pevnostních systémů 20. století.

Trasa NS-BH je přístupná kromě Mladkova také z obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od chaty na Suchém vrchu.

Nadstandardní informační úroveň NS-BH, daná zejména faktem, že základní informace jsou zde podány v pěti jazycích, posouvá celý projekt na značně vysokou úroveň. Promyšlenost konceptu projektu zase ukazuje fakt, že se podařilo sjednotit mobiliář s NS-Vojenské historie Králíky a s NS-Dělostřelecké tvrze Bouda. Všechny tři naučné stezky se tak propojily do logického celku, scénáře všech tří stezek na sebe navazují jak vizuálně, tak i informačně. Pět jazyků není náhodně zvolených, nýbrž vyjadřují sociálně i geograficky zdůvodnitelné požadavky.

Pokud někdo alespoň část NS-BH projde, seznámí se s obsahem info-panelů a připojí návštěvu některého z pevnostních muzeí, získá solidní základní informace o této nejvýznamnější vojensko-technické stavbě na našem území a pohnuté historii 30. let 20. století. Celý projekt byl koncipován tak, aby měl značnou didaktickou hodnotu. Zároveň jde o výuku historie při pohybu v terénu, na čerstvém vzduchu a zachovanou přírodou.

Nástupní místa (především Mladkov, ale i Těchonín a Lichkov) jsou dostupná i bez autobusové či automobilové dopravy. NS-BH prochází přes zastávku ČD v Mladkově, z trasy NS-BH jsou dostupné také zastávka ČD v Těchoníně a stanice ČD v Lichkově.

Další informace a podrobnosti o naučných stezkách v Králické pevnostní oblasti najde zájemce na www.kpo1938.com

Nová NS-BH vznikla díky investici Sdružení obcí Orlicko za spolupráce řady subjektů (obce Mladkov, Společnosti přátel čs. opevnění, o.p.s., KČT, LČR – LS Lanškroun, firmy Redea Žamberk s. r. o.) a díky finanční podpoře Pardubického kraje, měst Jablonné nad Orlicí a Králíky, obcí Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov, Mladkov, Těchonín, Jamné nad Orlicí a Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Dobrovolníci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda a Muzea Vysoký kámen odpracovali při stavbě stezky v terénu více než 400 hodin.